Ε Σ Π Ε Ρ α σ π ί ς
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Περιγραφή

Τα εσπεριδοειδή αποτελούν μια από τις σημαντικότερες δενδρώδεις καλλιέργειες στον κόσμο. Η Μεσογειακή διατροφή είναι αποδέκτης παγκόσμιας αποδοχής και η σημασία των εσπεριδοειδών σε αυτή τη φιλοσοφία της τροφικής αλυσίδας του ανθρώπου είναι ιδιαιτέρως σημαντική καθώς αποτελούν πλούσια πηγή θρεπτικών και αντιοξειδωτικών στοιχείων.

Η καλλιέργεια των εσπεριδοειδών στην Ελλάδα βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε κρίση παρότι καταλαμβάνει την πρώτη θέση στις εξαγωγές φρούτων αποτελώντας σημαντικό πυλώνα στην αγροτική της παραγωγή. Μέρος του προβλήματος είναι η αντικατάσταση από νέα είδη καλλιεργειών, που μπορεί να επιφέρουν μεγαλύτερα κέρδη, η έλλειψη εθνικής στρατηγικής και κυρίως λόγω ανυπαρξίας υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού, όπου αν και έχει υπογραφεί ο Τεχνικός Κανονισμός Παθογόνων Ελέγχου δυστυχώς δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι αντίστοιχες ενέργειες.

Η ανάγκη για αναδιάρθρωση της καλλιέργειας εσπεριδοειδών, ακολουθώντας τις νέες απαιτήσεις της αγοράς, κρίνεται επιτακτική με τη χρήση νέων ειδών/ποικιλιών/υποκειμένων μέσα από την αξιοποίηση του Ελληνικού γενετικού υλικού, παραγωγή υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού και ταυτόχρονα προστασία των φυτογενετικών πόρων καθώς απειλούνται από φυτοπαθολογικές ασθένειες και ιδιαιτέρως ιολογικών ασθενειών περιορίζοντας και υποβαθμίζοντας την ποσότητα και ποιότητα του τελικού προϊόντος. Μια από τις σημαντικότερες ασθένειες είναι ο ιός της τριστέτσας εσπεριδοειδών (Citrus tristeza virus, CTV), για την οποία βασικός τρόπος αντιμετώπισης είναι η χρήση ανθεκτικών υποκειμένων (τα οποία εμφανίζουν ευασιθησία σε ιοειδή).

Αντικείμενο του έργου ΕΣΠΕΡασπίς είναι η μεγιστοποίηση οφελών και κέρδους όπως η προστασία φυτικού κεφαλαίου παραγωγών/επιχειρήσεων, η ενίσχυση επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας αλλά και η κατεύθυνση προς νέους στόχους παραγωγής ή/και οικονομικής πολιτικής. Είναι απαραίτητο λοιπόν να εμβαθύνουμε τις γνώσεις μας σχετικά με τη παθολογία και την αντίδραση φυσιολογίας των εσπεριδοειδών αναπτύσσοντας νέα δεδομένα.

Στόχοι

Στόχοι του έργου είναι: η έναρξη αναδιάρθρωσης της καλλιέργειας μέσω ουσιαστικής και με καινοτόμες μεθοδολογίες αναβάθμιση της φυτοϋγείας τους για μείωση των εισροών, σωστή και αποδοτική διαχείριση των φυτογενετικών πόρων, έχοντας ως πυλώνα τη χάραξη νέας εθνικής στρατηγικής για την ανάπτυξη και βελτίωση ανταγωνιστικότητας των εσπεριδοειδών. Για την επίτευξη τους το έργο θα εστιάσει στη δημιουργία κατάλληλων υπηρεσιών για τη βελτίωση, διατήρηση και ανάδειξη ελληνικών εσπεριδοειδών εφαρμόζοντας state of the art μεθοδολογίες στη διάγνωση ιολογικών ασθενειών με εφαρμογή και σε πεδίο αγρού, τη προσφορά υψηλής ποιότητας και ασφάλειας παραγωγής προϊόντων και πολλαπλασιαστικού υλικού στους καταναλωτές και επιχειρήσεις.

Επιμέρους αλληλένδετοι στόχοι αποτελούν:

• η χαρτογράφηση παρουσίας και επιδημιολογίας ιοειδών σε είδη εσπεριδοειδών

• η αξιολόγηση συμβατότητας Ελληνικών ποικιλιών εσπεριδοειδών με ανθεκτικά υποκείμενα στο CTV και μελέτες παθογένειας σε ιοειδή

• η χαρτογράφηση και παρακολούθηση εντόμων-φορέων του CTV με ηλεκτρονικές παγίδες νέων τεχνολογιών

• η αξιολόγηση εμπορικών σκευασμάτων ως προς την ενίσχυση άμυνας των φυτών μέσα από –ομικές τεχνολογίες

• ο έλεγχος φυτωριακών υλικών για την πιστοποίηση και αύξηση παραγωγής/διάθεσης υγιούς πολλαπλαστιακού υλικού

Αναμενόμενα Οφέλη

– Δημιουργία ενός συστήματος αειφόρου διαχείρισης αντιμετώπισης του CTV με την ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών

• Προστασία φυτογενετικών πόρων της χώρας/παραγωγών-επιχειρήσεων μέσω έγκαιρης πρόβλεψης/διάγνωσης ασθένειας και αποφυγή επιδημιών

-Δημιουργία δεδομένων προς άμεση χρήση από κρατικούς φορείς για αναδιάρθρωση καλλιέργειας εσπεριδοειδών

• Τεχνογνωσία νέων πρωτοκόλλων προς διάθεση σε κρατικούς φορείς ελέγχου του ΥπΑΑΤ κ.α.

• Πρώτη εκτενής μελέτη χαρτογράφησης παρουσίας-επιδημιολογίας ιοειδών και πρωτόκολλα διάγνωσης

-Ενίσχυση επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων:

• Αύξηση παραγωγής και διακίνηση ελεγμένου πολλαπλασιαστικού υλικού φυτωρίων

• Βελτίωση αναγραφόμενων προδιαγραφών ετικέτας εμπορικών σκευασμάτων αυξάνοντας την εγχώρια και διεθνή ανταγωνιστικότητα τους

• Διασύνδεση αποτελεσμάτων ηλεκτρονικών παγίδων σε συστήματα συνεργαζόμενων φορέων μακροχρόνια αξιοποίηση τους και από άλλες επιχειρήσεις

– Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε ερευνητικούς φορείς και επιχειρήσεις, Δικτύωση και διεύρυνση συνεργασιών μεταξύ ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων, Προστασία του περιβάλλοντος περιορίζοντας τον αριθμό εφαρμογής εντομοκτόνων.